เหตุยกเว้นความรับผิด (Disclaimer).


บริการ K-Agent & Securities Services เป็นบริการที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์ในบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย อันได้แก่
 • บริการผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) และ บริการดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม (Mutual Fund Supervisor)
 • บริการงานปฏิบัติการจัดการกองทุน (Fund Accounting Operation Management)
บริการผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) และ บริการผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม (Mutual Fund Supervisor) จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการรับฝากทรัพย์สินและบริการผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม กับ บมจ.ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น โดยผู้ใช้บริการจะได้รับรายงานซึ่งสรุปยอดรวมทรัพย์สินที่ได้ฝากไว้กับธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจของธนาคารยืนยันและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ธนาคารจะจัดส่งรายงานสรุปยอดรวมทรัพย์สินให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาการใช้บริการรับฝากทรัพย์สินที่ผู้ใช้บริการได้ตกลงไว้กับธนาคาร

บริการงานปฏิบัติการจัดการกองทุน (Fund Accounting Operation Management) จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการงานปฏิบัติการจัดการกองทุนกับ บมจ.ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น โดยผู้ใช้บริการงานปฏิบัติการจัดการกองทุนจะได้รับรายงานแสดงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ งบการเงิน รวมทั้งรายงานอื่นใดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกำหนด และ/หรือ ตามที่ได้ตกลง ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจของธนาคารยืนยันและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ธนาคารจะจัดส่งรายงานต่างๆดังกล่าวให้กับลูกค้าตามระยะเวลาในหนังสือสัญญาการใช้ บริการงานปฏิบัติการจัดการกองทุนที่ผู้ใช้บริการได้ตกลงไว้กับธนาคาร

ข้อมูล ในส่วนของ Corporate Action ที่ปรากฏบน Web Site ของธนาคารได้ถูกจัดทำขึ้นโดยการนำข้อมูลมาจากแหล่งต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ทั้งนี้ธนาคารมิอาจรับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์เพื่อการใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด ธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ใช้บริการที่ต้องการคำยืนยันเกี่ยวกับความถูกต้อง และความสมบูรณ์จะต้องติดต่อเป็นทางการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย สูญเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลที่ปรากฏบน Web Site นี้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะความไม่สมบูรณ์ ความผิดพลาด ความล่าช้าของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ หรือความประมาทเลินเล่อใด ๆ ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งหรือแนะนำธนาคารก่อนหน้าเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่

ธนาคารจะไม่รับผิดชอบและไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายและ/หรือเหตุขัดข้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการ หรือบุคคลอื่นๆ อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
 1. เกิดจากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการที่ธนาคารได้แจ้งให้ทราบ
 2. การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือถูกทำลายข้อมูลที่รับหรือส่งผ่านจากบริการ K-Agent & Securities Services ของธนาคาร หรือระบบอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้อง
 3. การถูกบุกรุกหรือจู่โจมฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือระบบ K-Agent & Securities Services อันเกิดจากบุคคล หรือกลุ่มบุคคล รวมถึงไวรัส โปรแกรม, สคิปต์ หรืออุปกรณ์ประเภทต่างๆ เช่น Trojan Horses, Worms เป็นต้น อันอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ K-Agent & Securities Services
 4. การละเมิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในการใช้บริการ K-Agent & Securities Services รวมตลอดถึงการละเมิดกฎระเบียบ และ/หรือกฎหมาย หรือข้อบังคับในประเทศใดก็ตามที่ผู้ใช้บริการเข้าสู่บริการ K-Agent & Securities Services ของธนาคาร
 5. ความผิดปกติ หรือบกพร่องของอุปกรณ์, โปรแกรมในการท่องอินเทอร์เน็ต (Internet Browser) หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider)
 6. การหยุดทำงาน หรือทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์, ซอฟต์แวร์ หรือระบบใดๆ ที่ใช้เชื่อมต่อกับบริการ K-Agent & Securities Services ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร หรือเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ หรือเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) ก็ตาม นอกจากนี้ยังรวมถึงความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สื่อสาร หรืออุปกรณ์จ่ายไฟประเภทต่างๆ ด้วย
 7. การใช้งาน User ID และ/หรือ Password โดยไม่ถูกต้อง หรือโดยไม่มีอำนาจ ไม่ว่าจะเนื่องจากตัวผู้ใช้บริการเอง หรือจากบุคคลที่ 3 และรวมตลอดถึงการที่ User ID หรือPassword ถูกขโมย
 8. การที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติ ตามคำแนะนำ หรือกระบวนการที่ธนาคารแจ้งให้ทราบ
 9. การสูญหายของข้อมูล ในระหว่างการส่งผ่านข้อมูลไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับบริการ K-Agent & Securities Services หรือระบบอื่นๆ ของธนาคาร หรือระบบใดๆ ของผู้ใช้บริการ หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) เองก็ตาม
 10. ความเสียหายที่เกิดจาก ไฟไหม้, แผ่นดินไหว แผ่นดินเลื่อน น้ำท่วม โรคระบาด ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ การเกิดจลาจล ความไม่สงบทางการเมือง ข้อปฏิปักษ์ทางอุตสาหกรรม การกีดกันทางการค้า สงคราม ข้อขัดข้องเรื่องระบบไฟฟ้า หรือการให้บริการของผู้ให้บริการทางด้านเครือข่าย รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือความสามารถในการควบคุมของธนาคาร
Disclaimer

K-Agent & Securities Services is provided for the convenience of KASIKORNBANK PCL. Securities Services customers. The Securities Services available online are:
 • Custodian and Mutual Fund Supervisor
 • Fund Accounting Operation Management
Custodian and Mutual Fund Supervisor online services are intended solely for the convenience of KBank Custodian and Mutual Fund Supervisor customers whereby the customers will receive formal reports of their Asset Holdings, signed by authorized persons of KBank certifying that information contained therein is correct and accurate and that KBank will deliver to customers within the time-frame agreed upon the Custodian or Mutual Fund Supervisor agreement.

Fund Accounting Operation Management online service is intended solely for the convenience of KBank Fund Accounting Operation Management customers. whereby the customers will receive formal reports containing information relating to Net Asset Value, Financial statements, including other reports required by the Securities and Exchange Commission (SEC), signed by authorized persons of KBank certifying that information contained therein is correct and accurate and that KBank will deliver to customers within the time-frame agreed upon the Fund Accounting Operation Management agreement.

While information on Corporate Actions is obtained from reliable sources, KBank does not represent or warrant it completeness or accuracy for merchantability, fitness for a particular purpose. We reserve the right, in our sole discretion, to change any information at anytime without notice.

Any person wishing to obtain further clarification should do so only with a formal consultation with relevant authorities. Under no circumstances shall KBank be held liable for any loss, damage, liability or expense incurred or suffered which is claimed to resulted from use of this Web site, Including without limitation, any fault, error, omission, interruption or delay with respect thereto. Under no circumstances, including, but not limited to, negligence, shall KBank be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages, even if KBank has been advised of the possibility of such damages.

KBank shall not be held responsible or liable for any loss, damage or embarrassment incurred or suffered by you; the Applicant; or any third party by reasons or arising from:
 1. Your failure to comply with the Terms and Conditions for K-Agent & Securities Services
 2. Any error, alteration, destruction of the Instructions, data or information sent from and/or delivered to KBank through K-Agent & Securities Services or the relevant Internet system
 3. Any intrusion or attack by any person or party on any hardware, software or system used in relation to K-Agent & Securities Services or on the relevant Internet system, including (but not limited to) viruses, Trojan Horses, worms and/or macros or other harmful components or disabling devices that may suspend, disrupt or disable K-Agent & Securities Services or any part thereof
 4. Any violation of the relevant terms and conditions for using K-Agent & Securities Services, including (but not limited to) any violation of the relevant rules and/or regulations and/or laws of the relevant country where the Applicant makes and accesses to K-Agent & Securities Services
 5. Any unordinary and/or defectiveness equipment, the Internet browser providers or by the Internet Service Providers or their agents or sub-contractors
 6. Any breakdown or malfunction of any equipment, system or software used in connection with K-Agent & Securities Services, whether belonging to KBank or otherwise, including but not limited to any electronic terminal, server or system, telecommunication device, connection, electricity, power supply, telecommunications or other communications network or system or any part of the electronic fund transfer system
 7. Any misuse, purported misuse, loss, theft or unauthorized use of your Password or User ID for accessing to K-Agent & Securities Services and/or the purported misuse of K-Agent & Securities Services, whether by the Applicant or otherwise
 8. Your failure to comply with the latest instructions, procedures and directions for use of K-Agent & Securities Services as announced and/or may be changed or amended by KBank from time to time
 9. The destruction or loss of any data or instruction or in the course of transmission thereof whether through K-Agent & Securities Services or otherwise; and/or the system of the Applicant or the system of Internet Service Provider; whether or not in connection with your accounts or K-Agent & Securities Services
 10. In the event that KBank is unable to perform any operations or to provide any of K-Agent & Securities Services due to any reason beyond KBank's control including but not limited to fire, earthquake, landslides, flood, epidemic, natural catastrophe or act of God, accident, riots, civil disturbances, industrial dispute, act of public enemy, embargo, war, or any failure, delay or disruption to electricity, fuel supply or services provided by the Network Service Provider or the Affiliates or any factor beyond the control of KBank